ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ     Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ       ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ                            

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΓΕΛ ΦΥΛΗΣ

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102412161

                   FAX: 2102412189

             ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

     Site: http://lyk-fylis.att.sch.gr/

                                                                                                                                                          

    

Ημερομηνία : 01/10/2021

Αρ. Πρωτ.: 289

ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Δ. Ε. Δυτικής Αττικής


                                                     

Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με μεταφορικό μέσο»

        

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί εκδρομών - μετακινήσεων μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων» και το άρθρο 5 της υπ.αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/8-9-2020 καιτο άρθρο 4 της υπ.αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/2021(ΦΕΚ 4187/τΒ΄/10-09-2021)απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει μετακίνηση με χρήση μεταφορικού μέσου με τα εξής χαρακτηριστικά:

 

Προορισμός/οί

Πάρνηθα, τοποθεσία Μόλα

 

Χρονική Περίοδος

Παρασκευή, 30-09-2022

8:15-14:00

 

Τάξη/εις

Α΄, Β΄,Γ΄

Προβλεπόμενος αριθμός συνοδών

4

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών

70

 

Μεταφορικό/ά μέσο/α  

(Πρόσθετες προδιαγραφές)

Τουριστικό λεωφορείο

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά που θα περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο

           βρίσκεται σε ισχύ.

  1. Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  2. Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
  3. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή.

Η προθεσμία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου ορίζεται μέχρι την Τρίτη 27-09-2022 και ώρα 11.00.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                       

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

             ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

   M.A.Ed , M.Ed

Στοιχεία Επικοινωνίας:
 
Βυζαντίου & Α. Μιαούλη 1
Τηλ. : 210 -2412161
FAX : 210 - 2412189