Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Οι τελειόφοιτοι του τρέχοντος έτους, καθώς και οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2024 ή οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση προσέρχονται στη σχολική μονάδα από 19-6-2024 έως και 28-6-2024 για να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας.

Ο κωδικός ασφαλείας δημιουργείται από τους ίδιους τους υποψηφίους. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ίδιων των υποψηφίων στο σχολείο, απαιτείται εξουσιοδότηση από τους ίδιους σε κάποιο άλλο άτομο.

Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η εξουσιοδότηση είτε από το gov.gr, είτε θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.